Nieuw mobiliteitsplan: zone 30 in centrum en 30 kilometer extra fietspad

donderdag 29 juni 2017 om 17u07 - Redactie
Foto: JP Swirko

Gisteren, woensdag 28 juni, stemde de gemeenteraad voor de voorlopige vaststelling van het vernieuwde Aalsterse mobiliteitsplan. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) reageert opgelucht: “het is een uitgebreid traject geweest, met heel wat overleg. Maar het resultaat is een breed gedragen plan dat ons toelaat de mobiliteitsvraagstukken in onze Stad aan te pakken.” Diverse onderdelen van datzelfde mobiliteitsplan werden als aparte agendapunten eveneens goedgekeurd.

Er is verschillende jaren intensief gewerkt aan de opmaak van het vernieuwde Mobiliteitsplan. De stad Aalst koos bewust voor een participatief proces met een ruim samengestelde Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) om een maximaal draagvlak na te streven. Zo werden tal van maatschappelijke geledingen (jeugdraad, seniorenraad, …) en belangenverenigingen (Fietsersbond, Voka, Unizo) betrokken bij de opmaak. “In totaal waren er 79 momenten waar in verschillende fora overlegd werd over het mobiliteitsplan, kortom de aanpak was radicaal democratisch,” aldus Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). Voor deze participatieve aanpak kreeg Aalst overigens lof van de Vlaamse Kwaliteitsauditor.

Centrumbeleid

Niet alleen het brede kader stond gisteren op de gemeenteraad ter discussie, ook het vernieuwde parkeerbeleid werd goedgekeurd. Volgens dat beleid breidt de blauwe zone gevoelig uit, zodat bewoners meer parkeermogelijkheid krijgen in hun eigen woonbuurt. Bovendien wordt in buurtparkings en exclusieve parkeerplaatsen voor bewoners voorzien. Voor shoppers zet de stad in op speciale Shop&Go-plaatsen. In het najaar worden ook nieuwe parkeerautomaten ingezet met mogelijkheid tot sms en app-parkeren. Ook is er een politiek akkoord om binnen de Wallenring voor alle straten zone 30 als verkeersregime te hanteren.
 
Uitbreiding bebouwde kom
 
Maar niet alleen voor de binnenstad is er goed nieuws: “De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de dienst Mobiliteit ook de bestaande bebouwde kom in de deelgemeenten stevig onder de loep genomen. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat ook in de deelkernen heel wat extra straten genieten van duidelijk omkaderde verkeersregels en zone 50, hetgeen de verkeersveiligheid en leefbaarheid van vele woonstraten ten goede komt”,aldus Casaer.
 
50 km fietspad
 
De Stad heeft de voorbije jaren echter niet stilgezeten om de fietsveiligheid te vergroten en de fietsinfrastructuur gevoelig uit te breiden “Door tal van maatregelen is er in de deze beleidsperiode reeds voor maar liefst 20 km fietspad gerealiseerd en staat er nog eens 30 km voorzien én gebudgetteerd. Aalst is derhalve reeds een fietsstad in wording.” De Stad zal ook spoedig samen met een reeks partners, waaronder de Fietsersbond, een fietsbeleidsplan uitwerken.
 
Uniforme en veilige schoolomgeving
 
Ook aan het project uniforme schoolomgeving wordt stevig doorgewerkt. Dit laatste project heeft tot doel alle basisscholen in Aalst op dezelfde manier herkenbaar te maken in het straatbeeld, onder andere door een groene straatbedekking met de woorden ‘schoolzone’ en aangepaste Dick Bruna-borden. “Herkenbaarheid zet aan tot bewuster en trager rijgedrag wat de veiligheid aan de schoolpoort verhoogt,” verduidelijkt de schepen,  “en in een veilige omgeving zijn ouders sneller geneigd hun kinderen te voet of per fiets naar school te brengen.” Tegen het einde van deze bestuursperiode zal de omgeving van alle Aalsterse basisscholen aangepast zijn.
 
Circulatiemaatregelen
 
De grootste wijziging behelst het gewijzigde circulatieplan dat in 2019, na de beëindiging van de tunnelwerken, in werking zal treden. Dit plan moet zorgen voor minder conflictpunten op de binnenring waardoor het verkeer vlotter zal kunnen rijden en er ruimte vrijkomt voor kwalitatieve fietspaden, ook in het hart van de binnenstad. Ook voor de woonwijken komen aangepaste circulatiemaatregelen, waarvoor verder overleg met de buurten is voorzien. 
 
Een stevige meerderheid steunt dit plan
 
Op basis van de feedback na de verschillende infomomenten en de digitale feedback via de website “Aalst ontknoopt”, kunnen we vaststellen dat een meerderheid van de Aalstenaars dit realistisch maar ambitieus plan steunt. 
“Uiteraard was er gisteren kritiek van de oppositie, dat is ook hun rol, maar onderbouwde beleidsalternatieven hebben ze jammer genoeg niet naar voor gebracht,” aldus Casaer. Anderzijds blijft dit een beleidsplan en mag de Aalstenaar niet verwachten dat de stad in zijn plaats ontknoopt, de Aalstenaar zal dus ook zelf zijn mobiliteit moeten aanpassen om te zorgen voor minder files en meer verkeersveiligheid/leefbaarheid.
 
Verdere procedure
 
Na de voorlopige vaststelling gisteren, wordt dit plan in de loop van de zomer voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie waar het getoetst wordt aan de Vlaamse inzichten en de procedures uitgewerkt door de Vlaamse regering. In september kan dan hopelijk worden overgegaan tot de definitieve goedkeuring.